Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Kněžství & Panenství

Mystická svatba sv. Kateřiny Sienské

Katechismus katolické církve (čl. 1618):

Kristus je středem celého křesťanského života. Svazek s ním zaujímá první místo před všemi ostatními svazky, rodinnými nebo společenskými.1 Již od prvních dob církve byli mužové a ženy, kteří se zříkali velikého dobra manželství, aby následovali „Beránka, kamkoliv jde“ (Zj 14,4), aby se starali o věci Pána a snažili se mu zalíbit,2 aby šli vstříc Ženichovi, který přichází.3 Sám Kristus vyzval některé, aby ho následovali tímto způsobem života, jehož je on sám vzorem:

„Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!“ (Mt 19,12)

Viz též čl. 1579:

Všichni posvěcení služebníci latinské církve, s výjimkou trvalých jáhnů, jsou vybíráni z věřících mužů, kteří jsou svobodní a mají úmysl zachovávat celibát „pro nebeské království“ (Mt 19,12). Jsou povoláni, aby se zasvětili Pánu a „jeho věcem“4 s nerozděleným srdcem a tak se zcela dávají Bohu a lidem. Celibát je znamením tohoto nového života, k jehož službě je služebník církve posvěcen; když jej přijímá s radostným srdcem, hlásá příkladným způsobem Boží království.5

Evangelijní rady, zasvěcený život (čl. 915):

Evangelijní rady ve své rozmanitosti jsou předkládány každému Kristovu učedníku. Dokonalost lásky, k níž jsou všichni věřící povoláni, ukládá těm, kteří dobrovolně přijmou povolání k zasvěcenému životu, povinnost zachovávat čistotu v celibátu pro Boží království, chudobu a poslušnost. A slib zachovávat tyto rady ve stálém životním stavu uznaném církví charakterizuje Bohu „zasvěcený život“.6


1 Srov. Lk 14,26; Mk 10,28-31.   2 Srov. 1 Kor 7,32.   3 Srov. tamtéž.   4 Srov. tamtéž.   5 Srov. 2. vatikánský koncil, PO 16.   6 2. vatikánský koncil, LG 42-43; také PC 1.


Knihy:

  • Borriello, L., Jana od Kříže (1997): Pak přijď a následuj mě. Praha: Paulínky.

  • Buob, H. (1995): Povoláni k vydanosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

  • Cantalamessa, R. (1996): Chudoba. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

  • Cantalamessa, R. (1993): Panenství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

  • Cantalamessa, R. (1993): Poslušnost. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Vybrané citáty z knihy dostupné on-line.


Další odkazy:© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011