Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Kněžský celibát

Katechismus katolické církve (čl.1579-1580)

Všichni posvěcení služebníci latinské církve, s výjimkou trvalých jáhnů, jsou vybíráni z věřících mužů, kteří jsou svobodní a mají úmysl zachovávat celibát „pro nebeské království“ (Mt 19,12). Jsou povoláni, aby se zasvětili Pánu a „jeho věcem“1 s nerozděleným srdcem, a tak se zcela dávají Bohu a lidem. Celibát je znamením tohoto nového života, k jehož službě je služebník církve posvěcen; když jej přijímá s radostným srdcem, hlásá příkladným způsobem Boží království.2

Ve východních církvích je už po staletí v platnosti kázeň rozdílná: zatímco biskupové jsou vybíráni jedině z těch, kteří žijí v celibátu, mohou být na jáhny a kněze svěceni ženatí mužové. Tato praxe je už dlouhou dobu považována za oprávněnou; tito kněží vykonávají svou plodnou službu v lůně svých společenství.3

Z druhé strany je kněžský celibát ve východních církvích ve veliké vážnosti a četní kněží jej dobrovolně zvolili pro Boží království. Jak na Východě, tak na Západě se nemohou oženit ti, kteří už svátost kněžství přijali.


1 Srov. 1 Kor 7,32. 2 Srov. 2. vatikánský koncil, Presbyterorum ordinis, 16. 3 Srov. tamtéž.


K tématu:

Jan Pavel II. (2006): Teologie těla, katecheze 73-86, str. 337-393.

Christopher West (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství, str. 217-219.

Christopher West (2010): Teologie těla pro začátečníky, str. 71-80.

Mary Healyová (2009): Muži a ženy jsou z ráje, str. 65-68.


Knihy a články v češtině:

 • Augustyn, J. (2000): Celibát. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

 • Buob, H. (1995): Povoláni k vydanosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

 • Cantalamessa, R. (1993): Panenství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

 • Kohut, P. V. (2007): Celibát v dialogu. Jak (ne)mluvit o celibátu kleriků. In: E. Krumpolc, J. Poláková, C. V. Pospíšil (Eds.), Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Praha: Karmelitánské nakladatelství, str. 187–198.

 • Kohut, P. V. (2004): "Toto tajemství je veliké" (Ef 5,32). Salve 3 (2004), 31-55, zvl. 46-47.

 • Meves, C., Hemmerle, K., Matka Tereza (1994): Abyste přinášeli užitek (Kněžský celibát). Olomouc: MCM.

 • Tématické číslo časopisu Salve 3/2004 (Čistota).

Stručný přehled historického vývoje praxe kněžského celibátu.


Knihy v ostatních jazycích:

 • Cattaneo, A. (ed.)(2011): Preti sposati? 30 domande scottanti sul celibato. Leumann - Torino: Elledici.

Velmi čtivý, a přitom teologicky hluboký a kompletní přehled učení církve o celibátním kněžství. V příloze obsahuje úryvky klíčových dokumentů k tomuto tématu.

 • Cavadini, J. C. (ed.)(2012): The charism of priestly celibacy. Notre Dame, Ind., Ave Maria Press.

Biblické základy kněžského celibátu, jeho historie, spiritualita a psychologické aspekty z pera řady odborníků.

 • Cholij, R. (1989): Clerical celibacy in East and West. Herefordshire: Flower Wright Books.

Cenný příspěvek ke vzniku odlišného postoje křesťanského východu a západu ke kněžskému celibátu.

 • Cochini, C. (1990): The apostolic origins of priestly celibacy. San Francisco: Ignatius Press.

Od svého prvního vydání (pův. fr.: Origines apostoliques du célibat sacerdotal, 1981, 2. vyd. 2006) obdivované (i kritizované) dílo. Obsahuje též komentovanou bibliografii k tématu.

 • McGovern, T. (1998): Priestly celibacy today. Princeton: Scepter Publishers.

 • Möhler, J. A. (2007): The spirit of celibacy. Chicago: Hillenbrand Books.

Kniha vlivného německého teologa, který začátkem 19. století působil na univerzitě v Tübingenu. Německy zde.

 • Stravinskas, P. M. J. (Ed.) (2001): Priestly celibacy. Mt. Pocono: Newman House.

Soubor kvalitních příspěvků - zahrnuje teologii, spiritualitu i životní praxi celibátu kněží.


Další četba:

Přehledový článek o historii celibátu z The Catholic Encyclopedia.

Množství kvalitních referátů týkajících se biblických, teologických, psychologických a spirituálních aspektů celibátu.

Historie a teologie kněžského celibátu.


 

Christopher West:

An Introduction to the Theology of the Body:

"Celibacy for the Kingdom" (5:47)

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011