Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Teologie a spiritualita kněžství

Katechismus katolické církve (čl. 1548):

V církevní službě svátostného kněžství je sám Kristus přítomen ve své církvi jako hlava svého těla, pastýř svého stádce, velekněz výkupné oběti, učitel pravdy. To vyjadřuje církev, když říká, že silou svátosti kněžství kněz jedná „in persona Christi capitis“ — v osobě Krista — Hlavy:1

„Je to týž kněz Ježíš Kristus, kterého služebník skutečně zastupuje. Služebník pak je v síle kněžského svěcení, které přijal, připodobněn veleknězi, má moc působit silou samého Krista, kterého zastupuje (‘virtute ac persona ipsius Christi’).“2

„Kristus je pramenem každého kněžství: vždyť kněz Starého zákona byl jeho předobrazem, zatímco kněz Nového zákona jedná v osobě Krista.“3


1 Srov. 2. vatikánský koncil, LG 10; 28; také SC 33; ChD 11; PO 2; 6.   2 Pius XII., encyklika Mediator Dei.   3 Sv. Tomáš Akvinský, Summa theologiae, III, 22, 4.

 


Česky dostupné dokumenty.

Stránka věnovaná Roku kněží (2009-2010). Dokumenty, články, komentáře. Ve více jazycích.

Arcibiskupství pražské připravilo zvláštní stránku věnovanou Roku kněží.

Velké množství materiálů týkajících se teologie a spirituality kněžství. Církevní dokumenty.


Knihy:

  • von Balthasar, H. U. (2010): Kněžská spiritualita. Kost. Vydří: KNA.

  • Ratzinger, J. - Benedikt XVI. (2010): Služebníci radosti. Meditace o kněžské spiritualitě. Kostelní vydří: Karmelitánské nakl.

  • Benedikt XVI. (2009): Myšlenky o kněžství. Praha: Paulínky.

  • Bianchi, E. (2007): Kněžím. Olomouc: Matice cyrilometodějská.

  • Blaumeiser, H., Gandolfo, T. (eds.)(2010): Jako si Otec zamiloval mne... Praha: Nové Město.

  • Dolista, J. (1998): O podstatě kněžské služby. Kostelní Vydří: KNA.

  • Sapienza, L. (2009): Muž Boží. Olomouc: Matice cyrilometodějská.

  • Schönborn, Ch. et al. (2010): Radost být knězem. Praha: ČBK.

  • Vella, E. (2015): Srdce pastýře. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl.

  • Viola, V. F. (2013): Zde jsem. Liturgie svěcení a kněžská spiritualita. Praha: Krystal OP.


Články k tématu:

Výběr modliteb zvěřejněných v Acta ČBK.


Další články a knihy on-line:


Kněžská formace - dokumenty:

Základní dokumenty o kněžské formaci na stránkách Americké biskupské konference.

Směrnice pro formaci budoucích kněží ohledně hromadných sdělovacích prostředků.


Video:

Krátký film Americké biskupské konference (18 minut) o povolání ke kněžství.© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011