Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Předmanželská čistota

Katechismus katolické církve (čl. 2350):

Snoubenci jsou povoláni žít čistotu ve zdrženlivosti... Projevy něžnosti, vlastní manželské lásce, si mají uchovat pro dobu manželství. Vzájemně ať si pomáhají růst v čistotě (vlastní překlad).

Viz též čl. 2353:

Smilstvo je tělesné spojení svobodného muže se svobodnou ženou, kteří neuzavřeli manželství. Závažně odporuje důstojnosti osob a lidské sexuality (upraveno).


"Hlavním cílem předmanželské čistoty je dobré a svaté manželství."

Basil Cole, OP


K tématu:

Ch. West (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství, str. 79-108. (Čistota pro ty, kdo nežijí v manželství)


Erós: putování vzhůru

Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. […] Bůh vás zároveň volá, abyste k sobě měli navzájem úctu i v období, kdy s někým chodíte nebo jste zasnoubeni.

Manželský život, vyhrazený Božím ustanovením pouze manželským párům, se totiž stane pramenem štěstí a pokoje, pouze nakolik dokážete zachovávat čistotu, a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že „erós nás chce pozvednout […] k božskému, vyvést nás za hranice nás samotných, ale právě proto vyžaduje putování směrem vzhůru, putování charakterizované odříkáním, očišťováním a uzdravováním“ (Deus caritas est, 5). Erós tak, stručně řečeno, vyžaduje ducha oběti a odříkání kvůli jistému většímu dobru, totiž právě Boží lásce ke všem věcem.

Snažte se rozhodně odporovat nástrahám zla, přítomného v mnoha situacích, které vás přivádí k nevázanému, a přitom paradoxně prázdnému způsobu života a připravuje vás o vzácný dar svobody a pravého štěstí. Pravá láska „bude stále více usilovat o štěstí toho druhého, bude se stále více zabývat jím, daruje se a bude toužit »existovat pro« druhého“ (tamtéž, 7), a díky tomu se bude stávat stále věrnější, nerozlučitelnější a plodnější.

Benedikt XVI., Promluva z 10. 5. 2007


Klíče od zahrady patří Bohu…*

Kontemplace ženského těla může přinést hluboký vhled do poslání ženy. První věc, která nám přijde na mysl je, že intimní orgány jejího těla nejsou viditelné. Všechny jsou „skryté“ v ní. V tom se jasně liší od svého mužského protějšku. Tato skutečnost má bohatý symbolický význam: Co je skryté, obvykle odkazuje na něco tajemného, něco, co musí být chráněno před indiskrétními pohledy. Samotná struktura jejího těla symbolizuje zahradu, kterou je třeba bedlivě střežit, neboť klíče od této zahrady patří Bohu. Je ve zvláštním slova smyslu Jeho vlastnictvím a musí zůstat nedotčena do té doby, než On dovolí nastávající nevěstě darovat jejímu nastávajícímu manželovi klíče od toho, co Píseň písní nazývá „hortus conclusus“ („zahrada uzavřená“).

Jak je krásné, když může mladá nevěsta o svatební noci říci svému ženichovi: Zachovala jsem tuto zahradu bez poskvrny pro tebe; dali jsme nyní Bohu svůj slib, že budeme náš manželský život žít v Jeho pohledu (in conspectu Dei), obdržela jsem povolení dát ti klíče od této zahrady a věřím, že k ní budeš přistupovat s bázní a chvěním.


*Hildebrand, A. von (2005): The priviledge of being a woman. Ann Arbor, Sapientia press, str. 82. Překlad: K. Skočovský.


Články a odkazy k tématu:


Další články:

Články a knihy převážně z nekatolického prostředí.


Knihy:

  • Alcorn, R. (2014): Princip čistoty. Kroměříž: Didasko.
  • Ange, D. (2000): Tvé tělo je stvořeno pro život. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
  • Harris, J. (2004): Ani ň. Praha: Samuel.

Evangelický pastor píše o čistotě. Slovensky psaný souhrn.

  • Kvapilík, M. (2014): Proč spolu před svatbou nebydlet a nespat. Brno: Cesta.
  • Léonard, A. (1999): Ježíš a tvoje tělo. Praha: Paulínky.

Útlá knížečka o kráse čistoty a důstojnosti lidského těla.

  • St. James, R. (2000): Čekej na mě. Praha: Samuel.

Velmi čtivá, praktická, biblicky orientovaná knížka od známé zpěvačky a herečky.

  • Trobisch, W. (1990): Dva středy, však jeden kruh. Nové Město nad Metují: Signum Unitatis.

Tahle knížka dobře vysvětluje vztah mezi láskou, intimitou a závazkem v partnerském vztahu.


 

Viz též: Zasnoubení

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011