Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Manželství, rodina a katolická církev

Katechismus katolické církve:

Manželství v dějinách spásy

Písmo svaté začíná stvořením muže a ženy k Božímu obrazu a podobě1 a končí viděním „svatby Beránkovy“ (Zj 19,9).2 Od začátku až do konce Písmo mluví o manželství a jeho „tajemství“, o jeho ustanovení a o smyslu, jaký mu dal Bůh, o jeho původu a cíli, o tom, jak se různým způsobem uskutečňovalo během celých dějin spásy, o jeho těžkostech vyplývajících z hříchu a o jeho obnovení „v Pánu“ (1 Kor 7,39), v Nové smlouvě Krista a církve3 (čl. 1602).

Manželství jako svátost

Celý křesťanský život nese znamení manželské lásky Krista a církve. Již křest, který uvádí do Božího lidu, je svatebním tajemstvím: je takřka svatební lázní4 před svatební hostinou, eucharistií. Křesťanské manželství se tak stává účinným znamením, svátostí smlouvy mezi Kristem a církví. Protože manželství mezi pokřtěnými vyjadřuje a udílí milost, je pravou svátostí nové smlouvy5 (čl. 1617).

Manželství jako povolání ke svatosti podle dokumentu Lumen gentium:

(...) všichni křesťané jakéhokoli stavu a zařazení jsou povoláni k plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce.6 (...) O dosažení této dokonalosti ať se věřící snaží všemi silami, které dostali podle míry Kristova daru; aby se následováním Krista a snahou se mu podobat oddali celým srdcem oslavě Boha a službě bližnímu v úplném podřízení Otcově vůli. Svatost Božího lidu tak přinese bohaté plody, jak o tom výmluvně hovoří dějiny církve v životě tolika svatých (LG, 40).

Křesťanští manželé a rodiče se mají na své vlastní cestě věrnou láskou po celý život navzájem podporoval v milosti a dětem, které s láskou přijmou od Boha, vštěpovat křesťanskou nauku a evangelijní ctnosti. Takto dávají všem příklad vytrvalé a velkodušné lásky, budují společenství lásky, stávají se svědky a spolupracovníky plodnosti matky církve a jsou znamením a účastníky lásky, jíž Kristus miloval svou snoubenku a obětoval se za ni7 (LG, 41).


1 Srov. Gn 1,26-27.   2 Zj 19,7.   3 Srov. Ef 5,31-32.   4 Srov. Ef 5, 26-27.   5 Srov. tridentský koncil: DS 1800; CIC, kán. 1055, 1.

6 Srov. Pius XI., enc. Rerum omnium, 26.1.1923: AAS 15 (1923), 50 a 59-60. Týž, enc. Casti connubii, 31.12.1930: AAS 22 (1930), 548. Pius XII., apošt. konst. Provida Mater, 2.2.1947: AAS 39 (1947), 117. Proslov Annus sacer, 8.12.1950: AAS 43 (1951), 27-28. Proslov Nel darvi, 1.7.1956: AAS 48 (1956), 574n.

7 Srov. Pius XI., enc. Casti connubii, 31.12.1930: AAS 22 (1930), 548n. Sv. Jan Zlatoústý, In Ephes., Hom. 20, 2: PG 62, 136n.


K tématu:

Jan Pavel II. (2006): Teologie těla (celý text).

Christopher West (2010): Teologie těla pro začátečníky, str. 81-95 (Křesťanské manželství).

Christopher West (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství, str. 53-77 (Manželství podle učení církve).

Mary Healyová (2009): Muži a ženy jsou z ráje, str. 71-80 (Manželství: prvotní svátost).


Odkazy k tématu:

Katolická organizace, která si klade za cíl podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi.


Další články:

Pojem "domácí církev" v Novém zákoně, v dějinách církve a v učení současného magisteria.

Celá kniha dostupná on-line.


Literatura:

 • Dolista, J. (1994): Naděje vložená do manželství. Teologicko-pastorální studie. Olomouc: MCM.

 • Miras, J., Banares, J. I. (2014): Manželství a rodina. Pardubice: Axis.

 • Kasper, W. (1997): Teologie křesťanského manželství. Brno: CDK.

 • Kasper, W. (2014): Evangelium o rodině. Kostelní Vydří: KNA.

 • Vella, E. (2014): Výstup na horu manželství. Kostelní Vydří: KNA.

 • Tématické číslo časopisu Communio 3-4/2010 (Manželství)

 • De Haro, R. G. (1993): Marriage and the family in the documents of the Magisterium. San Francisco: Ignatius press.

Asi nejlepší jednosvazkové pojednání o teologii a etice manželství v anglickém jazyce.

 • Mattheeuws, A. (2006): Union et procréation. Paris: Les Editions du Cerf.

Vynikající práce o vývoji nauky církve o „cílech manželství“. Velmi podrobně rozebírá situaci na II. vatikánském koncilu a po něm.

 • Mattheeuws, A. (2008): Amarsi per donarsi. Il sacramento del matrimonio. Venezia: Marcianum Press.

 • Ouellet, M. (2007): Mistero e sacramento dell`amore. Siena: Cantagalli.

 • Rocchetta, C. (2011): Teologia della famiglia. Bologna: EDB.


Manželství a rodina v dokumentech církve:

Viz též: Dokumenty církve


Kde hledat dokumenty církve o manželství a rodině:

Nejdůležitější zdroje v češtině a v originálním jazyce dokumentů.

Všechny důležité dokumenty o manželství a rodině za celé dějiny katolické církve. Text v originálním jazyce plus překlad do španělštiny.

 


 

Viz též: Spiritualita manželství a rodiny© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011