Hlavní menu:

Podmenu:



Bookmark and Share

Manželský souhlas (kán. 1095-1107)

 

CAPUT IV

Předchozí...

Hlava 4

DE CONSENSU MATRIMONIALI

Manželský souhlas

1095 — Sunt incapaces matrimonii contrahendi:

1095 — Nezpůsobilí pro uzavření manželství jsou:

1° qui sufficienti rationis usu carent;

1. kdo nemají dostatečné užívání rozumu;

2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda;

2. kdo mají závažnou poruchu soudnosti, co do podstatných práv a povinností manželských, které se předávají a přijímají;

3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent.

3. kdo z psychických důvodu nejsou schopni převzít podstatné manželské povinnosti.

1096 — § 1. Ut consensus matrimonialis haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam.

1096 — § 1. Ke vzniku manželského souhlasu je nutné, aby uzavírající strany alespoň věděly, že manželství je trvalé společenství mezi mužem a ženou, zaměřené k potomstvu, které vzniká na základě nějaké sexuální součinnosti.

§ 2. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur.

§ 2. Znalost tohoto se po pubertě předpokládá.

1097 — § 1. Error in persona invalidum reddit matrimonium.

1097 — § 1. Omyl co do osoby činí manželství neplatným.

§ 2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui, matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et principaliter intendatur.

§ 2. Omyl co do vlastnosti osoby, i když je příčinou smlouvy, zneplatňuje manželství jen v případě, když tato vlastnost byla přímo a hlavně vyžadována.

1098 — Qui matrimonium init deceptus dolo, ad obtinendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit.

1098 — Neplatně uzavírá manželství, kdo byl oklamán podvodem za účelem dosažení souhlasu, když podvod se týká nějaké vlastnosti druhé strany, a tato vlastnost může vážně narušit společenství manželského života.

1099 — Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet vel voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem.

1099 — Omyl co do jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné důstojnosti manželství činí manželský souhlas vadným jen v případě, jestliže determinuje vůli k uzavření manželství.

1100 — Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem non necessario excludit.

1100 — Vedení nebo domněnka o neplatnosti manželství nevylučuje nutně manželský souhlas.

1101 — § 1. Internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis.

1101 — § 1. Předpokládá se, že vnitrní souhlas vůle odpovídá slovům nebo znamením použitým při uzavírání manželství.

§ 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit.

§ 2. Neplatně se uzavírá manželství, jestliže jedna nebo obě strany vylučují pozitivním úkonem vůle samo manželství nebo některý podstatný prvek manželství nebo některou podstatnou vlastnost.

1102 — § 1. Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit.

1102 — § 1. Nemůže být platně uzavřeno manželství pod podmínkou do budoucna.

§ 2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de praesenti initum est validum vel non, prout id quod condicioni subest, exsistit vel non.

§ 2. Manželství uzavřené s podmínkou do minulosti nebo do přítomnosti je nebo není platné podle toho, zda se splnila nebo nesplnila.

§ 3. Condicio autem, de qua in § 2, licite apponi nequit, nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data.

§ 3. Podmínka, o níž v § 2, může být dovoleně stanovena jen s písemným dovolením místního ordináře.

1103 — Invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.

1103 — Neplatné je manželství uzavřené vlivem násilí nebo vážného strachu způsobeného z vnějšku i neúmyslně, kdy je dotyčný nucen zvolit manželství, aby se zbavil násilí nebo strachu.

1104 — § 1. Ad matrimonium valide contrahendum necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul sive per se ipsi, sive per procuratorem.

1104 — § 1. K platnému uzavření manželství je nutné, aby strany byly zároveň spolu přítomné buď osobně nebo prostřednictvím zástupce.

§ 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant; si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus.

§ 2. Snoubenci vyjadřují manželský souhlas slovy; jestliže nemohou mluvit, rovnocennými znameními.

1105 — § 1. Ad matrimonium per procuratorem valide ineundum requiritur:

1105 — § 1. K uzavření manželství prostřednictvím zástupce se vyžaduje:

1° ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa persona;

1. zvláštní zmocnění k uzavření manželství s určitou osobou;

2° ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere suo per se ipse fungatur.

2. aby zástupce byl ustanoven od zmocnitele a osobně svůj úkol splnil.

§ 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad normam iuris civilis authenticum.

§ 2. Aby zmocnění platilo, musí být podepsáno zmocnitelem a kromě toho farářem nebo ordinářem místa, v němž se zmocnění uděluje, nebo knězem od faráře nebo ordináře zmocněným nebo alespoň od dvou svědku; anebo musí být vyhotovena věrohodná listina podle norem světského práva.

§ 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adnotetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque subsignet; secus mandatum irritum est.

§ 3. Jestliže zmocnitel nemůže psát, zaznamená se to ve zmocnění a přibere se další svědek, který také listinu podepíše; jinak je zmocnění neplatné.

§ 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine contrahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, invalidum est matrimonium, licet sive procurator sive altera pars contrahens haec ignoraverit.

§ 4. Neplatné je manželství, jestliže před uzavřením manželství prostřednictvím zástupce odvolal zmocnitel toto zmocnění nebo jestliže byl stižen amencí, i když ani zástupce ani druhá strana o tom nevěděla.

1106 — Matrimonium per interpretem contrahi potest; cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide sibi constet.

1106 — Manželství je možno uzavřít za pomoci tlumočníka; farář v tom případě oddá jen tehdy, jestliže je mu známa tlumočníkova věrohodnost.

1107 — Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus praesumitur perseverare, donec de eius revocatione constiterit.

1107 — I když bylo manželství uzavřeno neplatně z důvodu překážky nebo vadné formy, předpokládá se, že daný souhlas trvá, dokud není známo jeho odvolání.

Pokračování...

 


Články k tématu:


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011