Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Tajné uzavření manželství (kán. 1130-1133)

 

CAPUT VII

Předchozí...

Hlava 7

DE MATRIMONIO SECRETO CELEBRANDO

Tajné uzavření manželství

1130 — Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius permittere potest, ut matrimonium secreto celebretur.

1130 — Ze závažného a naléhavého důvodu může místní ordinář dovolit, aby manželství bylo uzavřeno tajně.

1131 — Permissio matrimonium secreto celebrandi secumfert:

1131 — Dovolení uzavřít manželství tajně zahrnuje:

1° ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium peragendae sunt;

1. že se tajně provedou zjišťování, která je nutno před manželstvím vykonat;

2° ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario loci, assistente, testibus, coniugibus.

2. že o uzavření manželství zachovají tajemství: místní ordinář, oddávající, svědkové, manželé.

1132 — Obligatio secretum servandi, de qua in can. 1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimonii celebrationem.

1132 — Povinnost zachovat tajemství, o němž v kán. 1131 odst. 2, zaniká u ordináře, jestliže ze zachování tajemství hrozí závažné pohoršení nebo velké poškození posvátnosti manželství; toto se oznámí stranám před uzavřením manželství.

1133 — Matrimonium secreto celebratum in peculiari tantummodo regesto, servando in secreto curiae archivo, adnotetur.

1133 — Tajně uzavřené manželství se zaznamenává pouze ve zvláštní knize uchovávané v tajném archivu kurie.

Pokračování...

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011