Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Účinky manželství (kán. 1134-1140)

 

CAPUT VIII

Předchozí...

Hlava 8

DE MATRIMONII EFFECTIBUS

Účinky manželství

1134 — Ex valido matrimonio enascitur inter coniuges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matrimonio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti consecrantur.

1134 — Z platného manželství vzniká mezi manžely svazek svou povahou trvalý a výlučný; kromě toho v křesťanském manželství jsou manželé zvláštní svátostí posíleni a jakoby zasvěceni pro povinnosti a důstojnost svého stavu.

1135 — Utrique coniugi aequum officium et ius est ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis.

1135 — Každý z obou manželů má stejnou povinnost i právo na to, co patří ke společenství manželského života.

1136 — Parentes officium gravissimum et ius primarium habent prolis educationem tum physicam, socialem et culturalem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi.

1136 — Rodiče mají nejzávažnější povinnost a prvotní právo starat se ze všech sil o výchovu dětí, jak fyzickou, společenskou a kulturní, tak mravní a náboženskou.

1137 — Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo.

1137 — Manželské jsou děti počaté nebo narozené z platného nebo domnělého manželství.

1138 — § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probetur.

1138 — § 1. Otcem je ten, kdo je manželem matky, jestliže se zřejmými důkazy neprokáže opak.

§ 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis.

§ 2. Za manželské se považují děti, narozené alespoň po 180 dnech ode dne uzavření manželství nebo nejvýše 300 dní od skončení manželského života.

1139 — Filii illegitimi legitimantur per subsequens matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per rescriptum Sanctae Sedis.

1139 — Nemanželské děti se legitimují následným manželstvím rodičů, ať platným nebo domnělým, anebo reskriptem Apoštolského stolce.

1140 — Filii legitimati, ad effectus canonicos quod attinet, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse iure cautum fuerit.

1140 — Legitimované děti jsou co do kanonických účinků ve všem na roven postavené manželským dětem, pokud právo výslovně nestanoví jinak.

Pokračování...

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011