Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Zplatnění manželství (kán. 1156-1165)

 

CAPUT X

Předchozí...

Hlava 10

DE MATRIMONII CONVALIDATIONE

Zplatnění manželství

Art. 1

Článek 1

DE CONVALIDATIONE SIMPLICI

Prosté zplatnění

1156 — § 1. Ad convalidandum matrimonium irritum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimentum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem pars impedimenti conscia.

1156 — § 1. Ke zplatnění manželství neplatného z důvodu zneplatňující překážky se vyžaduje, aby překážka pominula nebo byla dispenzována a souhlas obnovila alespoň strana vědomá si překážky.

§ 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit.

§ 2. Toto obnovení vyžaduje církevní právo k tomu, aby zplatnění bylo platné, i když při uzavření manželství obě strany souhlas daly a později neodvolaly.

1157 — Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse.

1157 — Obnovení souhlasu musí být novým úkonem vůle zaměřeným k manželství, o němž obnovující ví nebo se domnívá, že od počátku bylo neplatné.

1158 — § 1. Si impedimentum sit publicum, consensus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2.

1158 — § 1. Jestliže překážka je veřejná, je nutno, aby obě strany obnovily souhlas kanonickou formou, při zachování kán. 1127, § 2.

§ 2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum.

§ 2. Jestliže se překážka nedá dokázat, postačí, aby soukromě a tajně obnovila souhlas ta strana, která si je vědomá překážky, pokud u druhé strany souhlas trvá, anebo obě strany, jestliže je překážka oběma známá.

1159 — § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret.

1159 — § 1. Manželství neplatné pro vadu souhlasu se zplatňuje tím, že strana, která nedala souhlas, souhlas projeví, za předpokladu, že souhlas druhou stranou daný trvá.

§ 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars, quae non consenserat, privatim et secreto consensum praestet.

§ 2. Jestliže se vada souhlasu nedá dokázat, postačí, aby strana, která nedala souhlas, projevila souhlas soukromě a tajně.

§ 3. Si defectus consensus prob ari potest, necesse est ut consensus forma canonica praestetur.

§ 3. Jestliže se nedostatek souhlasu dá dokázat, je nutné, aby souhlas byl dán kanonickou formou.

1160 — Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo praescripto can. 1127, § 2.

1160 — Manželství neplatné pro vadu formy musí být ke zplatnění znovu uzavřeno kanonickou formou, při zachování kán. 1127, § 2.

Art. 2

Článek 2

DE SANATIONE IN RADICE

Zplatnění v základu (sanace)

1161 — § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fuerit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteritum.

1161 — § 1. Zplatnění v základu je zplatnění neplatného manželství bez obnovení souhlasu, provedené příslušným představeným. Obsahuje dispenz od překážky, jestliže překážka existuje, a od kanonické formy, jestliže nebyla dodržena a působí zpětné kanonické účinky do minulosti.

§ 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matrimonii, nisi aliud expresse caveatur.

§ 2. Toto zplatnění nastává od okamžiku udělení; zpětné účinky se vztahují k okamžiku uzavření manželství, pokud není výslovně stanoveno jinak.

§ 3. Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes in vita coniugali perseverare velle.

§ 3. Zplatnění v základu je možné udělit jen tehdy, když je pravděpodobné, že strany chtějí setrvat v manželském živote.

1162 — § 1. Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus.

1162 — § 1. Jestliže u některé nebo obou stran chybí souhlas, nelze manželství zplatnit v základu, ať souhlas chyběl od počátku, anebo byl na počátku dán a později odvolán.

§ 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus.

§ 2. Jestliže souhlas od začátku sice chyběl, avšak později byl dán, může být toto zplatnění uděleno s účinkem od okamžiku souhlasu.

1163 — § 1. Matrimonium irritum ob impedimentum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dummodo consensus utriusque partis perseveret.

1163 — § 1. Manželství neplatné z důvodu překážky nebo pro nedostatek zákonné formy může být takto zplatněno, pokud trvá souhlas u obou stran.

§ 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris naturalis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam impedimentum cessavit.

§ 2. Manželství neplatné z důvodu překážky práva přirozeného nebo božského pozitivního může být takto zplatněno až tehdy, kdy překážka pominula.

1164 — Sanatio valide concedi potest etiam alterutra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gravem causam.

1164 — Zplatnění v základu lze platně provést i v případě, kdy o tom jedna nebo obě strany nevědí; udělí se však jen ze závažného důvodu.

1165 — § 1. Sanatio in radice concedi potest ab Apostolica Sede.

1165 — § 1. Zplatnění v základu může udělit Apoštolský stolec.

§ 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit, si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae reservatur ad normam can. 1078, § 2, aut agatur de impedimento iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit.

§ 2. V jednotlivých případech je může poskytnout diecézní biskup, i když je manželství neplatné z více důvodu; při zplatnění smíšeného manželství je nutno splnit podmínky uvedené v kán. 1125; nesmí je však udělit, jestliže brání překážka, od níž dispenz je vyhrazena Apoštolskému stolci podle kán. 1078, § 2, anebo jestliže se jedná o překážku práva přirozeného nebo božského pozitivního, která již pominula.

 


Články k tématu:


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011