Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Příprava na manželství (kán. 1062-1072)

 

1062§ 1. Matrimonii promissio sive unilateralis sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particulari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione consuetudinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit.

Předchozí...

1062 — § 1. Příslib manželství, ať jednostranný nebo oboustranný čili zasnoubení, se řídí partikulárním právem, stanoveným biskupskou konferencí s přihlédnutím k obyčejům a světským zákonům.

§ 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem damnorum, si qua debeatur.

§ 2. Příslib manželství není důvodem pro žalobu o uzavření manželství; je však možná žaloba o náhradu škody, jestliže nějaká vznikla.

CAPUT I

Hlava 1

DE CURA PASTORALI ET DE IIS QUAE MATRIMONII CELEBRATIONI PRAEMITTI DEBENT

Pastorační péče a příprava na uzavření manželství

1063 — Pastores animarum obligatione tenentur curandi ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assistentiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christiano servetur et in perfectione progrediatur. Haec assistentia imprimis praebenda est:

1063 — Pastýři duší jsou povinni pečovat, aby jejich vlastní církevní společenství poskytovalo křesťanům pomoc, jíž se manželský stav zachovává a zdokonaluje v křesťanském duchu. Tuto pomoc nutno poskytnout hlavně:

1° praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis, quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque munere coniugum ac parentum christianorum instituantur;

1. kázáním, katechezí, přizpůsobenou nezletilým, mládeži i dospělým i za použití hromadných sdělovacích prostředků; tím jsou křesťané poučováni o významu křesťanského manželství a o úkolech křesťanských manželů a rodičů;

2° praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua sponsi ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur;

2. osobní přípravou na uzavření manželství, v níž se snoubenci připraví na posvátnost jejich nového stavu a na úkoly;

3° fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum et Ecclesiam significare atque participare;

3. užitkuplným liturgickým udělováním svátosti manželství, jímž se dává najevo, že manželé naznačují a podílejí se na tajemství jednoty a plodné lásky mezi Kristem a církví;

4° auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fideliter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque in familia vitam ducendam perveniant.

4. pomocí poskytovanou ženatým a vdaným osobám, aby manželský svazek věrně zachovávaly a chránily a dospívaly k rodinnému životu den ze dne světějšímu a plnějšímu.

1064 — Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum vide atur, viris et mulieribus experientia et peritia probatis.

1064 — Místní ordinář má dbát, aby tato pomoc byla náležitě koordinována, jestliže se to jeví užitečným, po poradě s muži a ženami osvědčenými zkušeností a znalostí.

1065 — § 1. Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo.

1065 — § 1. Katolíci, kteří nepřijali svátost biřmování, přijmou ji před uzavřením manželství, jestliže je to možné bez závažné nesnáze.

§ 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae accedant.

§ 2. Aby přijali svátost manželství s větším užitkem, velmi se doporučuje, aby snoubenci přijali svátost smíření a eucharistii.

1066 — Antequam matrimonium celebretur, constare debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere.

1066 — Před uzavřením manželstvím se musí zjistit, že nic nebrání jeho platnému a dovolenému uzavření.

1067 — Episcoporum conferentia statuat normas de examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonialibus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas, quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assistendum.

1067 — Biskupská konference vydá předpisy o zjišťování u snoubenců, dále o ohláškách manželství a jiných vhodných prostředích zjišťování, které je nutno provést před manželstvím; teprve po tom, když to vše farář dodržel, může oddat.

1068 — In periculo mortis, si aliae probationes haberi nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirmatio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos esse et nullo detineri impedimento.

1068 — V nebezpečí smrti, jestliže nelze získat jiné důkazy, pokud nejsou důkazy opačné, postačí tvrzení uzavírajících manželství, případně i přísežné, že jsou pokřtěni, a že jim nebrání žádná překážka.

1069 — Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta, si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelandi.

1069 — Všichni věřící jsou povinni oznámit před uzavřením manželství ordináři nebo faráři překážky, o kterých vědí.

1070 — Si alius quam parochus, cuius est assistere matrimonio, investigationes peregerit, de harum exitu quam primum per authenticum documentum eundem parochum certiorem reddat.

1070 — Jestliže zjišťování provedl jiný než farář, který má oddávat, oznámí tomuto faráři věrohodnou listinou výsledek těchto zjišťování.

1071 — § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordinarii loci ne quis assistat:

1071 — § 1. S výjimkou případu nutnosti neoddává farář bez dovolení ordináře:

1° matrimonio vagorum;

1. osoby bez kanonického trvalého nebo přechodného bydliště;

2° matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel celebrari nequeat;

2. osoby, jejichž manželství nelze uznat nebo uzavřít podle norem světského práva;

3° matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis;

3. toho, kdo je vázán přirozenými povinnostmi vůči jinému partnerovi nebo dětem vzešlým z předchozího spojení;

4° matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit;

4. ty osoby, které veřejně prokazatelně odmítly katolickou víru, i když nepřistoupily k nekatolickému církevnímu společenství;

5° matrimonio eius qui censura innodatus sit;

5. toho, kdo je v nápravném trestu kanonickém;

6° matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabiliter invitis parentibus;

6. nezletilé, o jejichž sňatku rodiče buď nevědí, nebo s ním rozumně nesouhlasí;

7° matrimonio per procuratorem ineundo, de quo in can. 1105.

7. osoby, které uzavírají manželství prostřednictvím zástupce, o němž v kán. 1105.

1072 — Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet.

1072 — Pastýři duší se snaží odradit od uzavření manželství mladé lidi, kteří nedosáhli věku, v němž se podle zvyku v krajině uzavírá obvykle manželství.

Pokračování...

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011