Hlavní menu:

Podmenu:Bookmark and Share

Rozvod a druhé manželství

Katechismus katolické církve:

Svobodně uzavřená smlouva mezi manžely zahrnuje věrnou lásku. Ta ukládá povinnost uchovat nerozlučitelnost jejich manželství (čl. 2397).

Rozvod je těžké provinění proti přirozenému zákonu. Osobuje si právo zrušit smlouvu, kterou manželé svobodně uzavřeli s tím, že budou žít jeden s druhým až do smrti. Rozvod porušuje smlouvu spásy, jejímž znamením je svátostné manželství. Uzavření nového sňatku, i když je uznáván občanským zákonem, zvětšuje závažnost porušení; manžel nebo manželka, kteří znovu uzavřeli sňatek, žijí tak ve stavu veřejného a trvalého cizoložství [...] (čl. 2384; mírně upraveno).

Stejný dokument však také dodává:

Odloučení manželů při trvání manželského svazku může být v jistých případech oprávněné, jak stanoví kanonické právo. Jestliže občanský rozvod je jediným možným způsobem, jak zajistit určitá oprávněná práva, jako je péče o děti nebo ochrana majetku, je možné se s tím smířit a není to pak nějaká mravní vina (čl. 2383).

Může se stát, že jeden z manželů je nevinnou obětí rozluky prohlášené podle občanského zákona; ten se pak neprohřešuje proti mravnímu příkazu. Je totiž značný rozdíl mezi manželem, který se upřímně snažil zůstat věrný svátosti manželství, a přesto je nespravedlivě opuštěn, a mezi tím, který svým těžkým proviněním zničí kanonicky platné manželství (čl. 2386).

K přijímání Eucharistie ze strany rozvedených věřících žijících v novém manželství (čl. 1650):

Dnes se v mnoha zemích četní katolíci uchylují k rozluce podle občanských zákonů a uzavírají nový občanský sňatek. Církev dodržuje věrnost slovu Ježíše Krista („Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství“: Mk 10,11-12), a proto nemůže uznat nový sňatek za platný, bylo-li první manželství platné. Jestliže rozloučení uzavřeli civilní sňatek, nacházejí se v situaci, jež objektivně odporuje Božímu zákonu. Proto nemohou — pokud tato situace trvá — přistupovat ke svatému přijímání. Z téhož důvodu nemohou vykonávat v církvi zodpovědné funkce. Smíření prostřednictvím svátosti pokání může být uděleno pouze těm, kteří litovali, že porušili znamení smlouvy a věrnosti Kristu, a kteří se zavázali, že budou žít v naprosté zdrženlivosti.


K tématu:

Christoper West (2010): Dobrá zpráva o sexu a manželství, str. 53-74.


Články:

 


Knihy:

Manželství podle církevního práva (prohlášení neplatnosti atp.).

  • Csontos, L. (ed.)(2010): Slovo nádeje. Trnava: Dobrá kniha.

Formy spirituality pro katolíky, kteří nežijí ve svátostném manželství.


Dokumenty církve:

Podávání svatého přijímání rozvedeným katolíkům, kteří uzavřeli další manželství.


Odkazy:

Užitečný web o situaci pokřtěných, kteří po rozvodu uzavřeli nové, nesvátostné manželství. Obsahuje velké množství informací, textů a odkazů.

Odkazy na důležité příspěvky k aktuální debatě.


Další odkazy:

Dobrý souhrn biblické nauky o rozvodu a novém manželství od nekatolického autora.

Další příspěvek od nekatolického biblisty.

Odborný článek z časopisu Theological studies.

Překlad něm. článku "Zur Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehe". Souhrn historického vývoje a návrh pastoračního řešení. Ratzingerův postoj k této věci se dále vyvíjel, jak ukazuje následující souhrn:

Přehled teologické debaty po II. vatikánském koncilu ohledně přijímání eucharistie znovu sezdanými katolíky.

Méně známý Ratzingerův text.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011