Hlavní menu:

Bookmark and Share
23.05.2011, kategorie: Kněžství a panenství

Modlitba faráře k Nejsvětější Panně Marii

 

Modlitba faráře k Nejsvětější Panně Marii[1]

 

Maria, Matko ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista,

Matko církve a kněžského lidu (1 Petr 2,9),

Matko kněží, služebníků tvého Syna,

přijmi mne jako pokornou oběť,

abych ve svém pastoračním poslání

mohl hlásat nekonečné milosrdenství

Nejvyššího a věčného velekněze,

Matko milosrdenství.

 

Ty, která jsi sdílela se svým Synem

jeho kněžskou poslušnost (Žid 10,5–7; Lk 1,38)

a připravila jsi pro něj tělo (Žid 10,7)

v pomazání Ducha Svatého,

uveď můj kněžský život do nevýslovného tajemství

svého božského mateřství,

svatá Matko Boží.

 

Dej mi sílu v temných hodinách života,

dopřej úlevu v námaze služby,

kterou mi svěřil Tvůj Ježíš,

abych ji ve společenství s Tebou mohl naplňovat

věrně a s láskou,

Matko Věčného velekněze,

„Královno apoštolů, záštito kněží“.[2]

 

Ty, která jsi tiše doprovázela Ježíše

při jeho poslání hlásat

evangelium pokoje chudým,

dej, ať jsem věrný stádci,

které mi svěřil dobrý Pastýř.

Dej, ať je stále mohu vést

s trpělivostí, jemností, stálostí a láskou,

s náklonností k nemocným,

malým, chudým a hříšníkům,

Matko a ochránkyně křesťanského lidu.

 

Zasvěcuji se a svěřuji Tobě, Maria,

která jsi u kříže svého Syna

obdržela účast na jeho vykupitelském díle

a jsi „s vykupitelským dílem nerozlučně spjata“.[3]

Dej, ať v plnění své služby

stále silněji cítím

„obdivuhodný a pronikavý rozměr

tvé mateřské blízkosti“[4]

v každém okamžiku svého života,

v modlitbě i v činech,

v radosti i v bolesti, v námaze i v odpočinku,

Matko důvěry.

 

Dovol mi, Matko, abych při slavení eucharistie,

která je středem a pramenem kněžské služby,

mohl žít svou blízkost k Ježíši

v Tvé mateřské blízkosti,

protože když slavíme mši svatou,

Ty jsi po našem boku

a uvádíš nás do tajemství vykupitelské oběti

svého božského Syna,[5]

„Prostřednice milostí vyvěrajících z této oběti

pro církev a pro všechny věřící“,[6]

Matko Spasitelova.

 

Maria, toužím vložit sám sebe,

svou touhu po posvěcení

do tvé mateřské ochrany a vnuknutí,

abys mne Ty vedla a pomohla mi

připodobnit se Kristu, Hlavě a Pastýři,

jak to služba faráře vyžaduje.

Dej, ať si uvědomuji,

že Ty jsi stále po boku každého kněze

v jeho poslání služebníka

jediného Prostředníka Ježíše Krista,

„Matko kněží“, „Pomocnice a Prostřednice“[7]

všech milostí.

 

Amen.

 


[1] Vyšlo jako příloha dokumentu Kongregace pro klérus „Kněz, pastýř a vůdce farního společenství“ (Sekretariát ČBK, Praha 2002).

[2] II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dekret Presbyterorum ordinis, č. 18.

[3] II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce Sacrosanctum Concilium, č. 103.

[4] JAN PAVEL II., List kněžím k Zelenému čtvrtku 1979 Novo incipiente (8. dubna 1979), č. 11: l.c. str. 416.

[5] JAN PAVEL II., Proslov k účastníkům Plenárního zasedání Kongregace pro klérus (23. listopadu 2001).

[6] JAN PAVEL II., u příležitosti liturgické památky Panny Marie Czestochowské: „L’Osservatore Romano“, 26. srpna 2001.

[7] II. VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dogmatická konstituce Lumen gentium, č. 62.


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011