Hlavní menu:

Bookmark and Share
05.04.2011, kategorie: Kněžství a panenství

Modlitby kněží

(Převzato z: Akta ČBK, 3 (2008), 73-74.)


Modlitba, kterou kněží mohu opakovat každý den

Všemohoucí Bože, ať nám pomáhá tvá milost, abychom my, kteří

jsme přijali kněžskou službu, ti mohli důstojně a zbožně sloužit ve

vší čistotě a dobrém svědomí. Pokud se nám nedaří žít život v nevinnosti,

dej nám alespoň po zásluze oplakávat zlo, které jsme spáchali,

a sloužit ti ve všem horlivě v duchu pokory a dobré vůle.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Zvolání

Ó, dobrý Ježíši, učiň, ať jsem knězem podle srdce tvého.

 

Modlitba k Pánu Ježíši

Nejmilejší Ježíši, ty, jenž jsi mě v jedinečné dobrotě povolal mezi tisíci

muži k tvému následování a k vznešené důstojnosti kněžství,

prosím tě, abys mi dal svoji božskou sílu, abych mohl správně plnit

svou službu. Úpěnlivě tě žádám, Pane Ježíši, abys ve mně dnes

a vždycky znovu oživoval tvou milost, která mi byla udělena prostřednictvím

vkládání rukou biskupa. Ó, nejmocnější lékaři duší,

uzdrav mě tak, abych znovu neupadl do neřestí, vyvaroval se každého

hříchu a žil podle tvého zalíbení až do okamžiku mé smrti. Amen.

 

Modlitba za vyprošení milosti pro zachovávání čistoty

Pane Ježíši Kriste, ženichu mé duše, rozkoši mého srdce, srdce mé

a duše má, před tebou poklekám, prosím tě a úpěnlivě tě vzývám

s celou vroucností, abys mi dal každý den vytrvat a růst v pravé víře.

Proto, nejsladší Ježíši, ať zapudím každou bezbožnost, ať mi jsou

neustále cizí tělesné touhy a pozemské žádosti, které bojují proti duši

a ať s tvojí pomocí plně zachovávám čistotu.

Ó, nejsvětější a nejčistší Panno Maria, Panno panen, naše nejmilejší

Matko, očišťuj každý den mou duši, vyprošuj pro mě svatou Pánovu

bázeň a zvláštní nedůvěru v mé vlastní síly.

Svatý Josefe, ochránce Mariina panenství, ochraňuj mou duši od

každého hříchu.

Vy, všechny svaté panny, které všude následujete Beránka Božího,

povzbuďte mě vždy, abych nehřešil myšlením, slovy a skutky a nikdy

se neodloučil od Nejčistšího Srdce Ježíšova. Amen.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011