Hlavní menu:

Bookmark and Share
16.11.2012, autor: Benedikt XVI., kategorie: Manželství

Sacramentum caritatis, 29 [2007]

Benedikt XVI.: Posynodální apoštolská exhortace Sacramentum caritatis, č. 29

(22. února 2007)

České vydání: Paulínky, Praha 2007 (dostupné on-line)

Překlad: Jiří Kratochvíl


Eucharistie a nerozlučitelnost manželství

29. Jestliže eucharistie vyjadřuje nezvratnost Boží lásky, jakou má Kristus ke své církvi, není těžké porozumět tomu, proč ve vztahu ke svátosti manželství v sobě zahrnuje onu nerozlučitelnost, po níž každá pravá láska touží.[92] [1] Pastorační pozornost, kterou synoda věnovala bolestným situacím, v nichž se nacházejí mnozí věřící, kteří se po uzavření svátostného manželství rozvedli a uzavřeli nový sňatek je pak zcela oprávněná. Jedná se o ožehavý a komplikovaný pastorační problém, o skutečnou ránu dnešní společnosti, která ve stále rostoucí míře plení i mnohá katolická prostředí. Pastýři, vedeni láskou k pravdě, jsou povinni dobře rozlišovat různé situace, aby vhodným způsobem duchovně pomáhali těm věřícím, jichž se to týká.[93] [2] Biskupská synoda potvrdila církevní praxi založenou na Písmu svatém (srov. Mk 10,2-12), aby nebyli připouštěni ke svátostem rozvedení, kteří vstoupili do nového manželského svazku. Jejich stav a životní situace stojí objektivně v protikladu k onomu spojení lásky mezi Kristem a církví, jehož výrazem a uskutečněním eucharistie je. Rozvedení žijící v novém manželství však navzdory své situaci i nadále patří do církve, která jim věnuje zvláštní pozornost a touží, aby, nakolik je to možné, žili křesťanským způsobem života, účastnili se mše svaté, i když bez svatého přijímání, naslouchali Božímu slovu, adorovali eucharistii, modlili se, účastnili se života obce, vedli důvěrný dialog s knězem nebo učitelem duchovního života, věnovali se žití křesťanské lásky, skutkům pokání a vynakládali úsilí při výchově svých dětí.

Tam, kde se objeví objektivní pochybnosti o platnosti svátostného manželství, je třeba podniknout vše potřebné k ověření jejich opodstatněnosti. Nezbytně nutné je zajistit, při plném respektování kanonického práva,[94] [3] aby byly na daném území přítomny církevní soudy, dále je zapotřebí postarat se o jejich pastorační charakter a o jejich korektní a pohotovou činnost.[95] [4] Je třeba, aby v každé diecézi bylo dostatečné množství lidí připravených pro pečlivou práci církevních soudů. Připomínám, že „je naléhavou povinností církve, aby institucionální činnost soudů byla stále blíže věřícím“.[96] [5] Je však třeba vyhnout se takovému chápání pastorační péče, které by bylo v rozporu s právem. Má se spíše vycházet z předpokladu, že základním bodem pro setkání mezi právem a pastorací je láska k pravdě; ta není nikdy abstraktní, ale „včleňuje se do lidské a křesťanské životní cesty každého věřícího“.[97] [6] Tam, kde nebude uznána nulita manželského svazku a chybějí objektivní podmínky pro perspektivní soužití, církev povzbuzuje tyto věřící, aby žili svůj vztah podle požadavků Božího zákona jako přátelé, jako bratr a sestra. Pak budou moci znovu přistoupit k eucharistickému stolu tak, jak to umožňuje osvědčená církevní praxe. Aby taková cesta byla vůbec možná a přinášela plody, neobejde se bez pomoci pastýřů a odpovídajících církevních iniciativ. V každém případě je zapotřebí vyhýbat se žehnání takových vztahů, aby mezi věřícími nevznikal zmatek, pokud jde o hodnotu manželství.[98] [7]


[1] Srov. KKC, č. 1640.

[2] Srov. Jan Pavel II.: Familiaris consortio, č. 84; Kongregace pro nauku víry: List biskupům katolické církve o přijímání eucharistie ze strany rozvedených a znovu oddaných věřících Annus Internationalis Familiae ze dne 14. září 1994: AAS 86 (1994) 974–979.

[3] Srov. Papežská rada pro výklad legislativních textů: Instrukce o normách, které je třeba zachovávat v církevních tribunálech při manželských kauzách Dignitas connubii ze dne 25. ledna 2005. Vatikán 2005.

[4] Srov. Propositio 40.

[5] Benedikt XVI.: Promluva k tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového právnického roku ze dne 28. ledna 2006: AAS 98 (2006) 138.

[6] Srov. Propositio 40.

[7] Srov. tamtéž.

 


© Design: Paulínky 2011 | Redakční systém: Webdesignum 2011